کمیته محیط زیست پهنه جنوب

    مقدمه

 

تهران شهری با اقلیم متفاوت با زیستگاهی متنوع با گذشت بیش از250 سال از انتخاب به عنوان  پایتخت، این اقلیم و تنوع زیستی که درمدارک و مستندات تاریخی زبانزد بوده دچار تغییر وتحول اساسی گردیده که آلودگی هوا ، خاک ، صدا  میراثی است در طی دهه های اخیر با رویکرد اقتصادی ، سیاسی کشور به صنعت برای شهر تهران ارمغان آورده است .

مع الوصف پهنه جنوبی شهر تهران از شرق تا غرب آن یکی از نقاطی است که در حیات و ممات این شهر دارای نقش اساسی است و در صورت عدم مدیریت و نگرش پایدارانه به آن بعد از زلزله دومین خطر است بالقوه طبیعی و انسانی است که تهران را با آسیب جدی روبه رو خواهد کرد.

 مفهوم نظری محیط زیست شهری با وام گیری از اندیشه و خاستگاه فکری و عقیدتی بشر نسبت به حیات فردی  و پیرامون محیط زندگی بوده ودر گذشته محیط زیست شهری از محیط طبیعی منفک و دارای دو ماهیت جداگانه ،ولی امروزه دارای موجودیتی جامع، و ماهیتی منفعل نسبت به محیط طبیعی ندارد .

 تبیین و تحلیل هر دوماهیت لازم و ملزوم همدیگر بوده ، طوری که محیط طبیعی را از محیط زیست شهری نمی توان جداگانه تحلیل و بررسی وهمچنین یکی از شاخص های اساسی ارزیابی و سنجش توسعه پایدار شهری توجه به محیط زیست می باشد .

لذا از برآیند همین مفهوم نظری محیط زیست شهری ، توجه مدیریت شهری در عام به توسعه پایدار و نقش اساسی محیط زیست سالم در نشر و نمو انسان سالم ، فکر سالم و به صورت اخص بیش از پیش جدی تر ، با برنامه تر در سر لوحه اقدامات قرار گرفته

استقرار صنایع کوچک و بزرگ ، شبکه بزرگراهی ، بافت مسکونی متراکم طبیعت خاک ، سرزیر آبهای سطحی و زیر سطحی شمال تهران ، انبارها و ... نقاطی هستند که در این پهنه بوده که لزوم یکپارچه سازی و مدیریت جامع در همه بخشها ، علی الخصوص درنگهداشت و برنامه ریزی محیط زیست وجود دارد .

 

    ساختار سازمانی :

 

کمیته محیط زیست زیر مجموعه مدیریت پهنه جنوبی تهران بوده که وظیفه مدیریت و درصد کلیه اقدامات و برنامه ریزی یکپارچه برای جنوب تهران را بر عهده دارد .

    شرح وظایف :

 

 • پیگیری و نظارت بر اجرای کلیه قوانین و مقررات مصوب مجلس و شورای اسلامی شهر تهران در محیط زیست .
 • تشکیل دبیر خانه دائمی کمیته محیط زیست پهنه جنوب
 • هماهنگی و تعامل با کلیه سازمانها و نهادهای ذی متصل در مدیریت شهری علی الخصوص محیط زیست
 • سیاستگذاری و تصمیم گیری جامع در خصوص محیط زیست پهنه جنوب
 • شناسایی نقاط آسیب زا و پرخطر زیست محیطی پهنه
 • برگزاری جلسات مستمر وهدفمند با حضور کلیه اعضاء پیوسته و اصلی
 • دعوت از صاحب نظران و متخصص جهت تبادل نظر

 هماهنگی تنگاتنگ با ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران و شهرهای پیرامون

 • برگزاری دوره های هم اندیشی ، همایش و سمینار مرتبط با محیط زیست
 • پیشنهاد مصوبه برای شورای اسلامی شهر جهت تصویب
 • نظارت بر فعالیت ها و پروژه های عمرانی از منظر زیست محیطی و جلوگیری از آسیب به محیط زیست
 • تصویب موضوع جلسه برای تبادل نظر و بررسی اعضاء کمیته .

     اعضاء کمیته :

 اعضاءکمیته در دو بخش می باشد :

 الف : کمیته پیوسته و اعضاء اصلی

 

اعضاء این کمیته دارای شخصیت حقوقی بوده که متشکل از معاونین شهری و فضای سبز مناطق 15 ،16 ،17 ، 18 ،19 ،20 می باشد .

ب : کمیته ناپیوسته و افتخاری

 

اعضاء این کمیته بنا به صلاحدید کمیته اصلی متشکل از صاحبنظران و متخصصین در بخشهای مختلف می باشد .

    مشاور :

 کمیته محیط زیست پهنه جنوب با اذعان به متنوع بودن ویژگی های زیست محیطی این پهنه، اقدام علمی و پژوهش بنیادین وکاربردی برای حل مسائل و مشکلات و توانمند سازی محیط زیست پهنه را در اولویت قرارداده وبنا به موضوع خاص  پژوهشی کمیته اقدام به تعیین مشاور می نماید.

این مشاور زیر نظر رئیس کمیته و دبیرخانه فعالیت می کند

/ 0 نظر / 26 بازدید