بررسی تاثیر ساخت وسازهای فشرده(تراکم) مسکونی درکیفیت زندگی شهری (منطقه18)

مطالعه
کیفیت زندگی در نواحی شهری در سال های اخیر مورد توجه گسترده بوده است. محققان
رشته های گوناگون از جنبه های متعددی نسبت به تحقیق کیفیت زندگی شهری اقدام کرده
اند. به این ترتیب روش های گوناگونی برای مطالعه کیفیت زندگی شهری به کار گرفته
شده است. پژوهش حاضر نیز به بررسی رابطه بین فشردگی شهری (تراکم) و کیفیت زندگی در
منطقه 18 شهرداری تهران می پردازد. لذا معیارهای دسترسی و ارتباطات، محیط زیست
شهر، کیفیت روابط اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعات محلی، حفظ هویت شهر
واحساس تعلق به محیط و نظم شهری مورد تأکید بوده است. در این تحقیق به بررسی رابطه
بین کیفیت زندگی و فشردگی شهری (تراکم) با استفاده از پرسشنامه پرداخته شده است.
نتایج تحقیق حاکی از این است در محدوده منطقه 18 شهرداری تهران، از بین 7 شاخص
مورد مطالعه در کیفیت زندگی ساکنان، تنها سه شاخص شامل وضعیت دسترسی و ارتباطات، کیفیت
روابط اجتماعی و امنیت اجتماعی به ترتیب با میانگینهای 7/18، 8/12 و 5/8 از تراکم
مسکونی تأثیر پذیرفته و سایر شاخص ها از فشرده سازی و افزایش تراکم مسکونی تأثیر
نپذیرفته
¬اند. تأثیرهای فوق به دو صورت
مثبت و منفی بوده و افزایش تراکم
¬های
مسکونی طی سال های اخیر منجر به تأثیر منفی در کیفیت دسترسی و ارتباطات در منطقه
داشته و تأثیر مثبت بر کیفیت روابط اجتماعی و امنیت اجتماعی داشته است. بطور کلی
افزاش تراکم شهری تأثیر منفی و محسوسی در کیفیت زندگی ساکنان شهری نداشته و در
مواردی به تأثیر مثبت کیفیت زندگی نیز کمک کرده است

/ 0 نظر / 26 بازدید