سرمایه اجتماعی

امروزه برباوربسیاری ازصاحب نظران وپژوهشگران توسعه یافتگی تنها دردوبعد،سرمایه اقتصادی وانسانی نیست بلکه سرمایه اجتماعی بعنوان اساسی ترین هنجاروارزش درجوامع وازنشانهای پویایی نظام اجتماعی است،این سرمایه که ازکنش وواکنش اجتماعی وروابط حاکم برآن سرچشمه می گیرد می تواندبه عنوان زیربنای،اصلی توسعه یافتگی اقتصادی انسانی،فیزیکی،فرهنگی و....جامعه باشد.

ابعادسرمایه اجتماعی شامل اعتماد،امنیت،مشارکت،روابط اجتماعی،انسجام اجتماعی ارزشهای اخلاقی،انسانی،احساس هویت و....جامعه بوده وبرنامه اجرائی خوددرچندماه گذشته برآن بوده که بتوان ازاین سرمایه نهفته وبالقوه موجوددرجهت توسعه ورشد آن استفادۀ بهینه کندما برای نهادینه سازی واستفاده ازاین سرمایه اجتماعی سعی مان براین بوده که بتوانیم میان سه عنصراعتماد،ارتباط ومشارکت رابطه ای تنگاتنگ وبهم پیوسته بوجودبیاوریم .

دراولین قدم دراین مسیرتقویت بنیانهای ارتباطی میان مدیریت شهری وشهروندان بوده که بدون وجوداین ارتباط امکان اعتمادزایی ومشارکت بوجودنمی آمدبه همین منظورجهت تقویت این بنیانها برگزاری جلسات ودیدارهای مستمروهمیشگی باگروههای مردم نهاد،شورایاران،نخبگان،معتمدین محلی ودیداربامردمدرمساجد،مراسمهاو...ازجمله راهبردمدیریت منطقه درگسترش ارتباطات بوده که ازاین طریق بتوانیم اعتمادعمومی راجلب کنیم وبه آنها بقبولانیم که بدون حضورونظارت شمااجرای هرگونه برنامه های عمرانی،اجتماعی،فرهنگی به سرانجام نخواهدرسید،وبرای بوجودآمدن این اعتماد صرفأبه ارتباط فیزیکی وحضوربسنده نشد،وبه عبارتی تنها شنونده خوب برای شهروندان نبودیم بلکه سعی کردیم خوب عمل کنیم،خوب فکر کنیم وآنهارا در اجراءمشارکت دهیم واین ایجاد ارتباط واعتماد،هدفی جز ایجادمشارکت شهری وشهروندی که آگاهانه ،جدی وهدفمندباشد نبوده تااز این طریق بتوانیم مشارکت سازمان یافته برای حضورونظارت مردم ایجادکنیم وبرای مشارکت خودجوش،فعال ومشورتی بارویکرد مشارکت شهری برنامه مستمروتدوین شده ای اجراءنمائیم .

به همین منظورجهت نهادینه سازی این مشارکت اولأمردم وگروههای مردم نهاد،شورایاران،معتمدین محلی را  محرم دانسته وبه شیوههای مختلف اقدام به آزادسازی آمارواطلاعات وعملکرد نمائیم ،نصب بنرها توزیع بروشور،نظرسنجی روش های اطلاع رسانی ازبرنامه هاوعملکردها بوده وازطرف دیگر شورایاران رادر برنامه ریزی وتدوین برنامه دخیل کنیم که بتوانیم تا حدممکن به نیازهاوخواسته های آنهانزدیک شویم،وبر این باور که رمز موفقیت هرگونه برنامه اجرائی در قالب کارهای عمرانی،اجتماعی،فرهنگی و ورزشی حضور آگاهانه وفعالانه است که از این طریق علاوه بر تقویت حس همکاری میان شهروندان و مدیریت شهری حس اعتماد،مهارت ، توانایی شهروندان افزایش داده وبتواند احساس هویت و تعلق آنها را نسبت به محل سکونت خودبیشتر نمائیم

لذا تاکید می کنم بدون ایجاد ارتباط مستمرودائمی اعتمادی بوجود نخواهد آمد و اگر اعتمادی میان  شهروندان ومدیران نباشد مشارکت شهری و شهروندی شکل نخواهد گرفت و این یعنی دوجزیره جدا که با کوچکترین طوفانی دچار خسران وخسارت جبران ناپذیری خواهد شد .   

/ 2 نظر / 73 بازدید
حیدر رفیع

با سلام خدمت دوست عزیز و هم کلاسی گذشته رضا جان بسیار خوشحالم از طریق وب دوباره بعد از سالها تصویر جنابعالی را دیدم و خاطرات دانشگاه چمران دوباره برایم زنده شد امیدوارم همیشه در پناه حق موفق و پیروز باشید

حیدر رفیع

سلام رضا جان بنده هم وبلاگتون رو لینک کردم کجایی چه می کنی مثل گذشته دست به قلمت خوبه و صاحب نظری