جایگاه معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری در ساختار شهرداری تهران

معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری بعنوان راهبردی ترین معاونت در مجموعه سازمان شهرداری تهران درانجام وظایف وماموریت ذاتی خود هم اکنون با مشکلات ومسائلی دست به گریبان است که ناشی از فقدان تعریف وتبیین وتثبیت این حوزه در ساختار وفرایند فعالیت های شهرداری است .

      مهتمرین مسائلومشکلات ::

  • فقدان برنامه راهبردی و عملیاتی جامع  برای مناطق
  • تداخل وبرخوردهای سلیقه ای سازمان ها ومعاونت های ستاد مرکزی با مناطق درتدوین و اجرای برنامه ها
  • ابلاغ برخی برنامه وفعالیت ها در در طول سال از ستادمرکزی بدون توجه به منابع اعتباری وتوان مناطق
  • عدم وجود مکانیزم قانونی نظارت کافی بر فعالیتها ودخل وخرج منطقه
  • کامل نبودن ساختار سازمانی معاونت وچیدمان نیروی انسانی براساس وظایف بالفعل وبالقوه آن
  • اجرای برنامه بدون توجه به پشتوانه پژوهشی آن
  • اجرای برنامه وتدوین برنامه یکساله بدون توجه به اسناد بالادستی

    راهکارها :

 اهمیت و نقش این معاونت زمانی کارآمد و کارآ خواهد بود که بتواند دو نقش اساسی و راهبردی را در فرایند و گردش فعالیت های شهرداری ایفا نماید .

این دو نقش که شاید بتوان گفت ماموریت و وظیفه اصلی آن را نیز می باشد شامل :

·        الف  :  برنامه ریزی 

·         ب :  نظارت

علاوه بر این برای حک و نهادینه سازی این دو نقش ضرورت توجه و تحول در ساختار سازمانی آن نیز بعنوان ابزار و وسیله ای جهت تحقق این وظایف راهبردی است .

·        ساختار سازمانی

ساختار سازمانی معاونت هماهنگی و برنامه ریزی با آنچه که اکنون در معاونت هماهنگی و برنامه ریزی و ماموریت ذاتی آن

دچار نوعی تضادوآشفتگی است .

·        برنامه ریزی ونظارت

یکی از وظایف ذاتی معاونت ، برنامه ریزی وطرح ریزی برای فعالیت ها و هدف گذاری سالانه برای سازمان می باشد که هم اکنون این برنامه ریزی جهتی معکوس دارد به طوری که معاونتهای اجرایی پروژه ها را پیش بینی کرده و این حوزه تنها وظیفه جمع آوری و جمع بندی نهایی را بر عهده دارد درحالی که اگر بر چرخه کامل برنامه ریزی اعتقاد داشته باشیم باید سه مرحله آن تحت نظارت این حوزه انجام گیرد

مرحله اول: برنامه ریزی با تمامی شاخص ها در این حوزه

 مرحله دوم :شامل اجرا و عملیات در حوزه های اجرایی

 مرحله سوم بررسی و کنترل فعالیت و انطباق آن با اهداف و پیش بینی ها و بررسی انحراف در این حوزه

مرحله چهارم که شامل بازنگری و تدوین دوباره برنامه است در این حوزه انجام گیرد .

نکته مهم اینکه در این چرخه سه مرحله در این حوزه باید انجام وتنها مرحله عملیات در معاونت های اجرایی انجام گیرد.

·        اقدام اساسی :

-                      نهادینه سازی برنامه ریزی در حوزه هماهنگی و برنامه ریزی

-                      ارتقاء و تقویت نظارت بر اجرا

-                      کنترل کلیه فرایندها وبرنامه ها براساس ردیف اعتباری وبرنامه سالانه

نکته :توضیح لازم این که برای رسیدن به یک وحدت رویه برای تغییر ویا شروع هر اقدامی بسط وگسترش ارتباط وایجادیک سیستم برای تبادل نظر وشکل گیری فصل مشترک فکری برای تولید مبانی نظری از طریق همایش ،هماندیشی وتشکیل کارگروه ضرورت مهم بوده تا باخرد جمعی وکاهش سعی وخطا مطلوب ترین وپایدار ترین نتیجه را بدست آورد .

/ 0 نظر / 44 بازدید