کنترل وارزیابی

در فرایند برنامهریزی و چرخه آن از چهار رکن اصلی آن بخش کنترل و نظارت بر برنامه ها و طرح ها فرایندی است که نشان دهنده وضعیت فعالیت و مسیری است که سازمان جهت تحقق اهداف و چشم انداز از خود طی کرده است .

این فرایند با تلفیق منابع و شاخص های تعیین شده سازمان عملکرد و روش اجرایی آن را بررسی ، کنترل و ارزیابی نموده و با آسیب شناسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف نسبت به بهبود و ارتقاء آن و ادامه روند اجرایی و یا بازنگری آن اقدام می نماید تا منابع موجود بر اساس اهداف و چشم انداز متعالی سازمان همسو گردد .

      وضعیت موجود ارزیابی

هم اکنون ارزیابی مناطق بر اساس روش کمی و مقایسه ای و وزن دهی به این کمیت ها بدون توجه به منابع و وضعیت محیطی انجام می گیرد در حالی که با توجه به تنوع و تکثیر شرایط ویژگی ها و خصوصیات شهر تهران این ارزیابی می تواند مورد بازنگری قرار گیرد .

      ارزیابی با برنامه :

این ارزیابی با تغییر مشی و روش کمی به برنامه ای و مقایسه خودبرنامه صورت گیرد به این ترتیب که هر سازمان و منطقه با  تدوین برنامه ها بر اساس شاخص های ثابت و شاخص های متغیر هرمنطقه اقدام به ارزیابی صورت گیرد .

  • شاخص های ثابت :

-         جمعیت

-         موقعیت جغرافیایی

-         مساحت و ساختار سازمانی

 شاخص های متغیر

-         ساختار در ترکیب جمعیت (تعداد زنان ، مردان ، جوانی جمعیت و... )

-         فرهنگ شهری

-         شناسه عملکردی ( منطقه ای ، حاشیه ای ، دانشگاهی ، تجاری ... )

-         وضعیت سرانه ها

-         ساختار کالبدی

-         اهمیت راهبردی منطقه

 بر اساس این شاخص ها در منطقه با تبعیت ازسیاست های کلی وبرنامه های بالادستی برنامه ای با شاخص های کمی تدوین و ارزیابی بر این مبنا صورت گیرد که آیا هر منطقه به اهداف کمی و کیفی تدوین شده رسیده است یا نه ؟

این روش ارزیابی علاوه بر مدیریت بر منابع مالی می تواند هدفگذاری انجام شده سالیانه و انحراف گیری از مسیر حرکت را به راحتی انجام دهد .

/ 0 نظر / 21 بازدید