توسعه

مفهوم توسعه :

توسعه بر گرفته از کلمه انگلیسی development بوده که در معادل سازی آن زبان فارسی در گرایش های مختلف معانی متعدد و وابسته به آن موضوع دارد .

آنچه از مفهوم توسعه همه متخصصان و صاحب نظران بر آن متفق القولند توسعه دارای دو مفهوم کاربردی است مفهوم اول به معنای گسترده و بسیط نمودن و با عبارتی افزایش پهنای و طول و عرض موضوع است و مفهوم دوم دیگر آن غنی سازی و عمق بخشی و کارا نمودن آن است .

به عبارتی مفهوم توسعه فیزیکی معادل دو کلمه pevelopment ، Enlargement بوده و معنایدیگر توسعه معادل Enrichment یعنی غنی سازی و عمق بخشی و توسعه درونی است .

تعاریف متعدد توسعه :

·        توسعه ، تغییر هدفدار برای حصول به هدفی خاص

·        توسعه عبارت است از یک تحول تاریخی در تمام جنبه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی جامعه

·        توسعه جریانی چند بعدی که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی ، طرز تلقی و باورهای عمومی است

·        توسعه یک روند خلاق و نوآور در جهت تغییرات زیر بنایی در سیستم اجتماعی

·        توسعه فرایندی است تحول آفرین از روش سنتی به مدرن


معاونت برنامه ریزی توسعه شهری

معنی و مفهوم تبین شده در ذهن و شکل گیری و فلسفه وجودی توسعه در معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری مفهوم غنی سازی و هویت بخشی به شهر تهران بر اساس ماموریت تدوین شده به آن می باشد و به عبارتی در فرایند و روند انجام فعالیت ها این معاونت باید در مرحله نخست نسبت به تثبیت مفهوم برنامه ریزی به صورت اعم در ساختار و سازمان شهرداری تهران اقدام و در مرحله دوم نسبت به توسعه کیفی یا همان غنی شده اقدام نماید

و بر اساس چرخه برنامه گرایی ؛ برنامه ریزی ، کنترل و بازنگری برنامه  توسط این معاونت و اجرای آن توسط معاونت های اجرایی صورت گیرد.

/ 0 نظر / 26 بازدید