رتبه وجمعیت شهر تکاب

شهرتکاب به لحاظ رتبه جمعیت شهری در استان آذربایجان غربی نهم ودربین شهرهای کشور 169 می باشد جدول جمعیت شهرتکاب به تفکیک جنسیت وشهری و روستائی در ذیل آمده ودرضمن جمعیت روستا ها را نیز به تفکیک دارم  

رتبه مکان خانوار جمعیت وضعیت سواد جمعیت باسواد جمعیت بی سواد تعداد درصد کل درصد مرد زن کل مرد زن کل مرد زن 1 تکاب  10,078 57.2 43,702 53.7 21,684 22,018 31,161 17,008 14,153 8,740 2,691 6,049 2 جمع روستا  7,535 42.8 37,685 46.3 18,470 19,215 22,726 12,763 9,963 11,654 4,039 7,615 3 جمع  17,613 100 81,387 100 40,154 41,233 53,887 29,771 24,116 20,394 6,730 13,664

/ 0 نظر / 26 بازدید