پیشینه ایجاد شهرداری‌ها ( بخش دوم)

3 - مزیت ها و پتانسیل ها

در گزارش قبلی در توصیف وضعیت موجود شهرداری‌ها ذیل بیان وظایف شهرداری‌ها از موضوع تحقق مدیریت یکپارچه شهری، به‌عنوان یکی از وظایف اصلی مدیریت شهری نام بردیم. همین طور جدی‌ترین چالش‌ها را جدای از منابع مالی محدود و مضیقه همیشگی مدیریت شهری در این زمینه گاه عدم‌تن دادن دولت‌ها به سامان دادن ساز و کار‌های قانونی برای رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری ذکر کردیم. اکنون باید گفت طبق بررسی‌های کارشناسانه می‌توان این مزیت‌ها و پتانسیل‌ها را برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری توسط شهرداری‌ها بر شمرد:

·        تحقق مدیریت یکپارچه شهری؛پیش‌بینی جایگاه عالی برای شورای شهر در قانون اساسی و امکان استفاده از آن در جهت کسب اختیارات مربوط به مدیریت شهری یکپارچه توسط شهرداری‌‌ها

·        وضعیت مناسب نیروی انسانی در کشور از نظر تحصیلات و تخصص که امکان تجهیز سریع شهرداری‌ها برای انجام وظایف مربوط به مدیریت شهری را فراهم می‌کند.

·        بخش خصوصی تقریبا فعال که می‌تواند پذیرنده امور تصدی‌گری در شهرداری‌ها باشد تا شهرداری بتواند به وظایف کارفرمایی و تولی‌گری در حوزه مدیریت شهری بپردازد.

·        امکان ایجاد ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با مدیریت شهری و استفاده از تجارب آنها

·        فراهم آمدن بلوغ سازمانی نسبی در شهرداری‌ها که آنها را آماده پذیرش وظایف جدید در حوزه مدیریت شهری می‌کند.

·        امکان ایجاد اتحادیه شهرداری‌ها و مراکز منطقه‌ای (چند شهری) برای استفاده بهینه از منابع شهرداری‌ها و پشتیبانی آنها از جهات فنی، مالی و... .

·        آشنایی نسبی شهروندان با مشکلات ناشی از عدم‌وجود مدیریت یکپارچه شهری، و در نتیجه وجود پشتوانه و حمایت مردمی در راستای تحقق آن.

  4- اهداف، راهبردها و اقدامات اساسی 

      هدف: :
کسب اختیارات لازم برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری

·         راهبردها:
بازگردانده شدن آن‌دسته از وظایف شهرداری که مرتبط با امور مدیریت شهری بوده و طی سال‌های گذشته به دستگاه‌های دیگر واگذار شده است
(برخی از موارد مهم در قوانین برنامه‌های پنج ساله آمده است.)

کسب اختیارات جدید لازم برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری که در وظایف مندرج در قانون شهرداری‌ها وجود ندارد

·        اقدامات اساسی

استفاده از سازوکار پیش‌بینی شده در اصل 102 قانون اساسی و تهیه طرح‌ها و لوایح موردنیاز و ارائه آن به مجلس و دولت در جهت بازگرداندن وظایف منفک شده از شهرداری‌ها و همچنین کسب اختیارات جدید مورد نیاز برای تحقق مدیریت شهری یکپارچه

هماهنگی و تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی از طریق ایجاد ساز و کارهایی مانند کمیته‌های هماهنگی و شوراهای مشترک

اطلاع رسانی میزان همکاری‌ها و عدم‌همکاری دستگاه‌های اجرایی در زمینه امور مدیریت شهری یکپارچه به مردم

ساختار مدیریتی شهرداری‌ها متناسب با اهداف جدید و شرایط کنونی شهرها و انتظارات شهروندان مورد بازبینی قرار گیرد.

      هدف :

تأمین منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها

·        راهبردها:

تحقق تمامی منابع مالی که در قانون شهرداری‌ها اجازه داده شده است.

·        اقدامات اساسی

حذف بخشودگی‌هایی که برای برخی مؤسسات دولتی، عمومی و خصوصی در نظر گرفته شده است.

تغییر عوارض مبلغی (مقداری) به درصدی

برنامه‌ریزی جهت جمع‌آوری عوارضی که وصول نمی‌شوند

·        راهبردها:

 

تلاش برای ارتقای سیستم‌های مدیریتی شهرداری‌ها، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها

·        اقدامات اساسی

اخذ بهای خدمات از شهروندان براساس میزان بهره‌مندی آنان و رعایت عدالت

تدوین و اجرای برنامه‌های توانمند‌سازی‌ کارکنان شهرداری‌ها به‌منظور افزایش بهره‌وری نیروی انسانی

آموزش و توانمند‌سازی‌ کارکنان شهرداری و کارکنان مرتبط با امور مدیریت شهری در راستای ایجاد ظرفیت برای پذیرش و انجام وظایف مدیریت شهری توسط شهرداری‌ها

حذف کارها و خدمات غیرضروری

بالا بردن کیفیت اجرایی پروژه‌های عمرانی و خدماتی

حذف عوارضی که گرفتن آنها توجیه اقتصادی ندارد.

کم کردن تصدی‌گری‌ها و برون سپاری آنها به بخش خصوصی

·        راهبردها:

برقراری تعامل مطلوب با دولت، مجلس، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در راستای جذب منابع مالی

·        اقدامات اساسی

تهیه پیشنهاد‌های مناسب و پیگیری برای تصویب آن در مراجع ذی‌صلاح به‌منظور دریافتکمک‌های بیشتر دولت به شهرداری‌ها (با توجه به اینکه اصلی‌ترین منبع درآمدی در کشور ما نفت است و نه مالیات، لذا لازم است دولت منابع طرح‌های توسعه‌ای که در محدوده شهرداری‌ها انجام می‌شود را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.)

 پیگیری برای تعیین سهمی از مالیات برای شهرداری‌ها

/ 0 نظر / 20 بازدید