برنامه ریزی شهری
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
نویسنده: رضا دشتی برنجه - ۱۳٩٦/٥/٢۳

آخرین متغیر مورد بررسی
که متغیر اصلی پژوهش حاضر بوده و در جواب به سؤال اصلی و آزمون فرضیه اصلی می­باشد
به این صورت مطرح می­شود که افزایش ساخت­وسازهای فشرده و توسعه تراکم شهری منجر به
کاهش کیفیت زندگی شهری می­شود. با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه­وتحلیل داده­های
به دست آمده مشخص شد که میزان خطای برآورد شده (sig) برابر با 970/0 بوده و این معیاری برای تأیید فرض آماری H0 بوده و دلیلی بر رد فرض آماری H1. بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد چنین
استنباط می­شود که کیفیت زندگی طبق شاخص­های مطالعه شده از توسعه تراکم­سازی در
منطقه 18 تأثیر قابل محسوسی نپذیرفته و روند رشد عمودی شهر منجر به کاهش کیفیت و
عناصر رفاهی زندگی نشده است.

به منظور مقایسه بهتر و
پی بردن به آثار تراکم­سازی در کیفیت زندگی شهری مشخض شد که افزاش تراکم بر میزان
دسترسی­ها در منطقه تأثیر منفی داشته و باعث اختلال در آن شده است. اما بر کیفیت
روابط اجتماعی و امنیت اجتماعی تأثیر بهینه و مثبتی داشته است. سایر شاخص­های
کیفیت زندگی از میزان تراکم­سازی مسکونی تأثیرپذیر قابل توجهی نپذیرفته­اند.

جدول شماره (12)تأثیر متغیرهای کیفیت زندگی بر افزایش
تراکم­های مسکونی در منطقه 18

متغیرها

میزان t

میزان خطا (sig)

تأثیر

وضعیت دسترسی و ارتباطات

1/2-

035/0

تأثیر منفی دارد.

محیط زیست شهری

35/0

72/0

تأثیر ندارد.

کیفیت روابط اجتماعی

1/14

000/0

تأثیر مثبت دارد.

امنیت اجتماعی

8/32

000/0

تأثیر مثبت دارد.

مشارکت اجتماعات محلی

021/0

984/0

تأثیر ندارد.

حفظ هویت شهر و احساس تعلق به محیط

361/0

718/0

تأثیر ندارد.

نظم شهری

013/0

990/0

تأثیر ندارد.

متغیر کیفیت زندگی

037/0

970/0

تأثیر ندارد.

 

نتایج فوق نشان داد که
فشرده­سازی توسعه شهر و توسعه عمودی آن به مرور زمان بعضی از شاخص­های کیفیت زندگی
را تحت تأثیر قرار می­دهد، اما سرجمع عوامل فوق که نشانگر کیفیت زندگی مطلوب می­باشد،
از توسعه عمودی کنترل شده و رشد شهری هوشمند تأثیر نامطلوبی نمی­پذیرد. شاید توسعه
در چاچوب برنامه­ریزی شده و توسعه افقی کاملا هدایت شده به توسعه کیفیت زندگی هم
منجر شود اما رشدی عمودی که با معیارهای اجتماعی، فرهنگی و رفاهی همراه نباشد
تأثیری بر کیفیت زندگی شهری نخواهد داشت. چیزی که در توسعه عمودی منطقه 18 شهرداری
تهران در حال وقوع است. چرا که در این منطقه تنها توجه به بافت کالبدی و توسعه
صرفا فیزیکی مطرح است تا توسعه کل عناصر شهری؛ بدین صورت انتظاری از توسعه سایر
شاخص­های کیفیت زندگی به فراخور این توسعه فیزیکی و عمودی را نباید داشت.

رضا دشتی برنجه
زادگاهم شهر تکاب است ودوستش دارم خوشحال میشم دوستان وهمشهری هایم در خصوص وبلاگ ومطالبش نظر دهند
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :