برنامه ریزی شهری
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
نویسنده: رضا دشتی برنجه - ۱۳٩٠/٥/۱٩

چکیده

کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که کارآفرینی  موتور محرکه‌ توسعه‌ی اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است.  سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه‌ تکنولوژی و اشتغال مولد است. دو رویکرد متفاوت به کارآفرینی وجود دارد: رویکرد شخصیتی و رویکرد رفتاری. در رویکرد شخصیتی، تمرکز بر کارآفرین و شناسایی ویزگی‌های فردی اوست. در رویکرد رفتاری تکیه بر رفتارهای کارآفرین در فرآیند راه‌اندازی یک کسب و کار است که باتوجه به شخصیت ووضعیت یک معتاد وتوانمندی ذاتی اش بابرنامه ریزی هدفمندوتغییر دررفتار وشخصیت می توان آن را در راه درست بکار برد

ازطرف دیگریکی ازمهمترین مسایل ومشکلات این گونه کشورها  آسیب پذیری واعتیاد دربین گروه های سنی جوان به علت نبود فرصت شغلی ،تحصیلی و... می باشدکه یکی ازروشهای  حل بحران اعتیاد وسالم سازی جامعه برنامه ریزی جهت اشتغال وکارآفرینی برای استفاده از توانمندی واستعداداین گروه ها درفعالیت های اقتصادی،اجتماعی و...می باشد

خاستگاه و شکل پذیری منطقه 18 بعنوان یکی از مناطق حاشیه نشین و مهاجر پذیر و جولان گاهی برای فعالیت های بزهکاری و مستعد برای گروه های هنجار شکن و زیر زمینی بوده است

روش بکار رفته در این تحقیق میدانی و توزیع پرسش نامه در بین مددجویان و نمونه گیری آن تصادفی از چندین مراکز بازپروری و ترک اعتیاد بوده است

وا‍ژه گان کلیدی:کار آفرینی،بهبودیافته ، منطقه 18 ،معتاد

رضا دشتی برنجه
زادگاهم شهر تکاب است ودوستش دارم خوشحال میشم دوستان وهمشهری هایم در خصوص وبلاگ ومطالبش نظر دهند
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :