برنامه ریزی شهری
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
» ۹ عبارتی که افراد باهوش هرگز در مکالمه‌ها به‌کار نمی‌برند :: ۱۳٩٥/۸/٢٧
» کیفیت زندگی در تهران :: ۱۳٩٥/٤/٢٤
» معنا درمانی :: ۱۳٩٥/۱/٢٦
» صکوک منبع جدید تامین منابع شهرداریها :: ۱۳٩٤/۱۱/۸
» سی ویژگی یک انسان با شخصیت" آخرین نوشتار دکتر محمود سریع‌القلم :: ۱۳٩٤/٩/٢٩
» مقدمه ای برمبانی برنامه ریزی کالبدی(ساماندهی) دانشگاه ها؛ باتاکید برایران :: ۱۳٩٤/٥/٧
» مهم ترین مشکل کشور چیست؟ دکتر محمود سریع القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی :: ۱۳٩٤/٢/۱٠
» تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی :: ۱۳٩٤/۱/٢٤
» سی ویژگی انتقاد کردن/مناظره کردن از نگاه محمود سریع القلم :: ۱۳٩٤/۱/٢٤
» 30 ویژگی انسان مدنی و انسان عقلانی از نگاه دکتر سریع القلم :: ۱۳٩٤/۱/٢٤
» 8 تفاوت در فکر کردن ثروتمندان و فقرا :: ۱۳٩٤/۱/٢٤
» سلسله مراتب طرح های توسعه ملی :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هفتم: شوراها اصل 100 الی 106 :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» مقایسه قیمت مسکن درتهران وشهرهای جهان :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» اصول بودجه(قسمت 2) :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» آشنایی با مفهوم بودجه ریزی :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» فقرچیست وفقیر کیست ؟ :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» مدیران اینگونه کارمندان خود را آزار می‌دهند! :: ۱۳٩۱/٥/۱
» تاثیر نظام مالیاتی بر قیمت مسکن :: ۱۳٩۱/٥/۱
» 13 نکته برای کنترل خشم،عصبانیت واحساسات درمحل کار :: ۱۳٩۱/٥/۱
» درس زندگی از گاندی :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» سال نومبارک :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» برنامه ریزی ومدل های آن :: ۱۳٩٠/٩/۱٠
» شهرتهران ومنطقه18 حال وآینده :: ۱۳٩٠/٩/۱٠
» هفت اصل :: ۱۳٩٠/٧/٢٥
» سرمایه اجتماعی :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» مقاله:کارآفرینی واشتغال معتادین بهبود یافته در منطقه18 :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» لیوان یک بارمصرف :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» جایگاه معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری در ساختار شهرداری تهران :: ۱۳٩٠/۳/٢۳
» جایگاه برنامه ریزی در شهرداری تهران :: ۱۳٩٠/۳/٢۳
» توسعه :: ۱۳٩٠/۳/٢۳
» کمیته محیط زیست پهنه جنوب :: ۱۳۸٩/۸/۱٢
» کنترل وارزیابی :: ۱۳۸٩/۸/۱٢
» آینده نگری در برنامه ریزی شهری :: ۱۳۸٩/۸/۱٢
» پیشینه ایجاد شهرداری‌ها ( بخش دوم) :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» پیشینه ایجاد شهرداری‌ها(بخش اول) :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» حاصل عمر گابریل گارسیا مارکز در 15 جمله :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» خدا از نظر ملا صدرا :: ۱۳۸٩/٢/۱۱
» عشق... :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۸
» معیار های مکان یابی در برنامه ریزی کاربری اراضی :: ۱۳۸۸/۱۱/۳
» درس زندگی 2 :: ۱۳۸۸/۸/٦
» درس زندگی (طنز) :: ۱۳۸۸/۸/٦
» زادگاهم روستای برنجه :: ۱۳۸۸/٧/۱٦
» اقتصاد ملل جهان :: ۱۳۸۸/٧/۱٦
» رتبه وجمعیت شهر تکاب :: ۱۳۸۸/٧/۱٥
» برنامه ریزی محلی 2 :: ۱۳۸۸/٧/٧
» برنامه ریزی محلی 1 :: ۱۳۸۸/٧/٧
» خوب زندگی کردن :: ۱۳۸۸/٧/٧
» حکمت جان :: ۱۳۸۸/٦/٢۸
» حرف دل :: ۱۳۸۸/٦/٢۸
» مبانی وفرایند برنامه ریزی (بخش دوم) :: ۱۳۸۸/٦/٢٧
» مبانی وفرایند برنامه ریزی (بخش اول) :: ۱۳۸۸/٦/٢٧
» سخن اول :: ۱۳۸۸/٦/٢٧
» سلام دوستان :: ۱۳۸۸/٦/٢٧
رضا دشتی برنجه
زادگاهم شهر تکاب است ودوستش دارم خوشحال میشم دوستان وهمشهری هایم در خصوص وبلاگ ومطالبش نظر دهند
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :