برنامه ریزی شهری
(دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد قزوین)
نویسنده: رضا دشتی برنجه - ۱۳٩٠/٥/۱٩

امروزه برباوربسیاری ازصاحب نظران وپژوهشگران توسعه یافتگی تنها دردوبعد،سرمایه اقتصادی وانسانی نیست بلکه سرمایه اجتماعی بعنوان اساسی ترین هنجاروارزش درجوامع وازنشانهای پویایی نظام اجتماعی است،این سرمایه که ازکنش وواکنش اجتماعی وروابط حاکم برآن سرچشمه می گیرد می تواندبه عنوان زیربنای،اصلی توسعه یافتگی اقتصادی انسانی،فیزیکی،فرهنگی و....جامعه باشد.

ابعادسرمایه اجتماعی شامل اعتماد،امنیت،مشارکت،روابط اجتماعی،انسجام اجتماعی ارزشهای اخلاقی،انسانی،احساس هویت و....جامعه بوده وبرنامه اجرائی خوددرچندماه گذشته برآن بوده که بتوان ازاین سرمایه نهفته وبالقوه موجوددرجهت توسعه ورشد آن استفادۀ بهینه کندما برای نهادینه سازی واستفاده ازاین سرمایه اجتماعی سعی مان براین بوده که بتوانیم میان سه عنصراعتماد،ارتباط ومشارکت رابطه ای تنگاتنگ وبهم پیوسته بوجودبیاوریم .

دراولین قدم دراین مسیرتقویت بنیانهای ارتباطی میان مدیریت شهری وشهروندان بوده که بدون وجوداین ارتباط امکان اعتمادزایی ومشارکت بوجودنمی آمدبه همین منظورجهت تقویت این بنیانها برگزاری جلسات ودیدارهای مستمروهمیشگی باگروههای مردم نهاد،شورایاران،نخبگان،معتمدین محلی ودیداربامردمدرمساجد،مراسمهاو...ازجمله راهبردمدیریت منطقه درگسترش ارتباطات بوده که ازاین طریق بتوانیم اعتمادعمومی راجلب کنیم وبه آنها بقبولانیم که بدون حضورونظارت شمااجرای هرگونه برنامه های عمرانی،اجتماعی،فرهنگی به سرانجام نخواهدرسید،وبرای بوجودآمدن این اعتماد صرفأبه ارتباط فیزیکی وحضوربسنده نشد،وبه عبارتی تنها شنونده خوب برای شهروندان نبودیم بلکه سعی کردیم خوب عمل کنیم،خوب فکر کنیم وآنهارا در اجراءمشارکت دهیم واین ایجاد ارتباط واعتماد،هدفی جز ایجادمشارکت شهری وشهروندی که آگاهانه ،جدی وهدفمندباشد نبوده تااز این طریق بتوانیم مشارکت سازمان یافته برای حضورونظارت مردم ایجادکنیم وبرای مشارکت خودجوش،فعال ومشورتی بارویکرد مشارکت شهری برنامه مستمروتدوین شده ای اجراءنمائیم .

به همین منظورجهت نهادینه سازی این مشارکت اولأمردم وگروههای مردم نهاد،شورایاران،معتمدین محلی را  محرم دانسته وبه شیوههای مختلف اقدام به آزادسازی آمارواطلاعات وعملکرد نمائیم ،نصب بنرها توزیع بروشور،نظرسنجی روش های اطلاع رسانی ازبرنامه هاوعملکردها بوده وازطرف دیگر شورایاران رادر برنامه ریزی وتدوین برنامه دخیل کنیم که بتوانیم تا حدممکن به نیازهاوخواسته های آنهانزدیک شویم،وبر این باور که رمز موفقیت هرگونه برنامه اجرائی در قالب کارهای عمرانی،اجتماعی،فرهنگی و ورزشی حضور آگاهانه وفعالانه است که از این طریق علاوه بر تقویت حس همکاری میان شهروندان و مدیریت شهری حس اعتماد،مهارت ، توانایی شهروندان افزایش داده وبتواند احساس هویت و تعلق آنها را نسبت به محل سکونت خودبیشتر نمائیم

لذا تاکید می کنم بدون ایجاد ارتباط مستمرودائمی اعتمادی بوجود نخواهد آمد و اگر اعتمادی میان  شهروندان ومدیران نباشد مشارکت شهری و شهروندی شکل نخواهد گرفت و این یعنی دوجزیره جدا که با کوچکترین طوفانی دچار خسران وخسارت جبران ناپذیری خواهد شد .   

نویسنده: رضا دشتی برنجه - ۱۳٩٠/٥/۱٩

چکیده

کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که کارآفرینی  موتور محرکه‌ توسعه‌ی اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است.  سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه‌ تکنولوژی و اشتغال مولد است. دو رویکرد متفاوت به کارآفرینی وجود دارد: رویکرد شخصیتی و رویکرد رفتاری. در رویکرد شخصیتی، تمرکز بر کارآفرین و شناسایی ویزگی‌های فردی اوست. در رویکرد رفتاری تکیه بر رفتارهای کارآفرین در فرآیند راه‌اندازی یک کسب و کار است که باتوجه به شخصیت ووضعیت یک معتاد وتوانمندی ذاتی اش بابرنامه ریزی هدفمندوتغییر دررفتار وشخصیت می توان آن را در راه درست بکار برد

ازطرف دیگریکی ازمهمترین مسایل ومشکلات این گونه کشورها  آسیب پذیری واعتیاد دربین گروه های سنی جوان به علت نبود فرصت شغلی ،تحصیلی و... می باشدکه یکی ازروشهای  حل بحران اعتیاد وسالم سازی جامعه برنامه ریزی جهت اشتغال وکارآفرینی برای استفاده از توانمندی واستعداداین گروه ها درفعالیت های اقتصادی،اجتماعی و...می باشد

خاستگاه و شکل پذیری منطقه 18 بعنوان یکی از مناطق حاشیه نشین و مهاجر پذیر و جولان گاهی برای فعالیت های بزهکاری و مستعد برای گروه های هنجار شکن و زیر زمینی بوده است

روش بکار رفته در این تحقیق میدانی و توزیع پرسش نامه در بین مددجویان و نمونه گیری آن تصادفی از چندین مراکز بازپروری و ترک اعتیاد بوده است

وا‍ژه گان کلیدی:کار آفرینی،بهبودیافته ، منطقه 18 ،معتاد

نویسنده: رضا دشتی برنجه - ۱۳٩٠/٥/۱٩

 

 مقدمه :

       کشورهای پیشرفته مدت هاست که به فکر تولید ظرف یک بار مصــرف و بستــه بنـدی غیر وابسته به مواد فسیلی و نفتی افتاده اند و از پلیمرهای گیاهی مانند سیب زمینــی ، ذرت و گنــدم در ساخت ظــرف یک بار مصرف استفاده می نمایند. امیـــد است به تدریج ظرف یک بار مصــرف بیوپلیمــری، کاغــذی و پلــی پروپیلنــی، جایگزین ظرف یک بار مصرف پلاستیکی شـود . جالب است بدانیــم که در جهت حفــظ محیــط زیست، المپیک 2008 چین، به علت استفاده وسیع از ظرف های یک بار مصرف گیاهی به المپیک سبز مشهور شد

         ظروف یک بــار مصرف پلاستیکی، عمــدتاً از پلی استایــرن و PVC که وابسته به مواد نفتــی و فسیلــی می باشند، ساخته شده اند. منومر استایــرن که تشکیل دهنــده پلــی استایـرن می باشد در مواجهه با دمای بالای 65 درجه سانتی گراد و در مجاورت با چربی ها و مواد اسیدی، آزاد شـده و از موادی است کـه سرطان زایی آن ثابت شده است . ضمنأ  جهت ساخت ظـرف های یک بار مصرف، به پلــی استایرن و PVC که مادة تشکیـل دهنده این ظرف ها می باشند، انواع نرم کننده ها، پایدار کننده ها، روان کننده ها، رنگ دانه ها و پرکننده ها اضافه می شود که همگـی آن ها برای سلامتــی مضر هستند

     مضرات ظروف پلاستیکی یکبار مصرف:

1- مهاجرت مونومــر از ظرف به داخل مواد موجـــود در ظرف در شرایــط خاص و در نهایت سرطان زایــی

2 - عــدم سازگاری با محیــط زیســت وطبیعت.

3 - مواد اولیــه آن از منابع غیر قابل تجدید تأمین شده و باعث هدر رفتن سرمایه ملی می شوند

       مزایای ظرف یک بار مصرف گیاهی :

 1 – عدم مهــاجرت منومــرها به داخــل مــواد غذایی .

 2 – سازگاری با محیط زیست و تجزیه پذیری آن ها حداکثر پس از 6 ماه در طبیعت .

3 – قابل استفاده بودن به عنوان غذای دام پس از مصرف .

 4 – تهیه شده از مواد تجزیه پذیر و عــدم وابستگی به مــواد اولیــه نفتی ، اشاره نمــود. به اضافه ایــن که ظرف ساخته شده از پلیمـــرهای گیاهی در مایکروفر قابل استفاده است و هیچ گونه محدودیتی از نظر دما ندارد و دمای تا 100 درجه را تحمل می کنند

  •   نتیجه

بر این اساس منطقه 18 در سال 88 بالغ بر 50 هزار عدد لیوان یکبار مصرف خریداری شده که هزینه آن بین 5 تا 7 میلیون ریال بوده که با   خرید همین  تعداد در سال برای لیوان های یکبار مصرف گیاهی هزینه ان بالغ بر 15 تا 17 میلیون می باشد که مابه التفاوت مبلغی در حدود 10 میلیون ریال می باشد.

اگرچه هم اکنـون قیمت ایــن ظرف نسبت به ظرف مشابه پلاستیکی تاحدودی گران تــر می باشــد ولــی، اگـر هزینه های مربوط به بازیافت پلاستیک و هزینــه های مربوط به درمان بیماری های ناشــی از ظــرف یک بــار مصرف پلاستیکــی را محاسبه نماییم، می توانیم نتیجه بگیریم که ظرف های گیاهی نه فقط گران تــر نیستنــد، بلکــه در نهایت بــرای جامعه ارزان تر خواهند بود

ردیف

نوع لیوان

سال

تعدادخریدعدد(تقریبی)

قیمت واحد(ریال)

قیمت کل (ریال)

1

پلاستیکی

88

000/50

100

000/000/5

2

گیاهی

89

000/50

300

000/000/15

 
 
رضا دشتی برنجه
زادگاهم شهر تکاب است ودوستش دارم خوشحال میشم دوستان وهمشهری هایم در خصوص وبلاگ ومطالبش نظر دهند
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :